Vibrationsmätning vid anläggningsarbeten

Inom anläggningsbranschen är det av yttersta vikt att upprätthålla goda relationer med omgivningen.

Arbeten som innefattar sprängning, pålning och packning kan ibland orsaka vibrationer som kan påverka närliggande byggnader. För att undvika tvister och eventuella skadeståndskrav är det klokt att överväga att beställa vibrationsmätning. Denna process följer strikta svenska standarder och kan vara avgörande för att säkerställa att arbetet inte överskrider de tillåtna vibrationsnivåerna.

I samband med anläggningsarbeten, särskilt de som innefattar sprängning eller pålning, finns en potentiell risk för skador på närliggande fastigheter. Även om ditt företags arbete inte omedelbart verkar ha orsakat några skador, kan det vara nödvändigt att dokumentera vibrationsnivåerna som en säkerhetsåtgärd. Vibrationsmätning är det verktyg som hjälper dig att hålla koll på dessa nivåer.

Aspekter som är viktiga att tänka på

Riskanalys innan arbete påbörjas: Innan några anläggningsarbeten som kan påverka omgivningen startar, måste en grundlig riskanalys genomföras. Detta innebär att identifiera områden där byggnader eller utrustning kan påverkas av vibrationer. Riskanalysen ger även vägledning om vilka förebyggande åtgärder och inspektioner som bör genomföras innan och efter arbetets slutförande. Dessutom fastställer den hur berörda parter i området ska informeras om det kommande arbetet.

Vibrationsmätning i realtid: Vibrationsmätning utförs med hjälp av kraftfulla datorsystem som övervakar och samlar in data i realtid. Resultaten från dessa mätningar skickas direkt till beställaren via sms eller e-post. Informationen kommer från fördefinierade mätpunkter och ger en omedelbar indikation på om vibrationerna närmar sig eller överskrider de tillåtna gränsvärdena. Genom att ha tillgång till kontinuerlig övervakning kan du vidta åtgärder för att minimera eventuella skador och följa upp arbetets framsteg med avseende på vibrationer.

Viktigt bevismaterial: Protokoll som dokumenterar vibrationsnivåer och arbetsprocessen utgör värdefullt bevismaterial i händelse av tvister eller skadeståndsanspråk. Om det uppstår frågor om eventuella skador på närliggande fastigheter kan dessa dokument vara avgörande för att fastställa ansvar och skadestånd. För mer information gå in på westbergvo.se.

8 Nov 2023