Is och snö på tak - så undviker du problem

Tak utsätts med självklarhet för en hel del svåra vädermässiga förhållanden. Inte mist i Halmstad och andra orter som ligger vid kusten, där det kan vara fuktigt och blåsigt, men också kallt och snöigt under vintrarna. Det är lätt att det lägger sig is på taket och det kan i sin tur leda till problem. Här går vi i korta drag igenom några saker som kan vara bra att tänka på när det handlar om is på taket.

Snö som lagt sig på ett tak kan leda till stora belastningar på ytterkonstruktionerna. Snö kan vid blidväder smälta och ha nära på samma densitet som vatten. Det kan dessutom blidas snö- och isfickor som leder till tunga koncentrationer – detta måste man tänka när man dimensionerar takets bärverk och även när man lägger nytt tak.

Lutningen viktig för eventuellt läckage

Lutningen har stor betydelse när det handlar om hut stor koncentrationen av snö och is blir på ett tak. En generell regel ör att ett tak som lutar 20-30 grader samlar mer snö än tak som lutar mer eller mindre. Att snön inte fastnar på ett brant tak kan det flesta förstå, men faktum är att ett plattare tak också inte samlar snö i stor mängd. Det beror helt enkelt på att snön blåser av taket snabbare på ett flackare tak. På ett lutande tak samlas å andra sidan ofta snö på en läsida.

Snöflingor har dessutom lägre fallhastighet än regn och kan på det sättet hålla sig svävande i luften och följa med luftströmmarna. Det gör att lätt yrsnö kan tränga sig in i en byggnad genom otätheter, springor och ventilationsöppningar.

Kan skada huvor och hängrännor

När snön på taket smälter fram på vårkanten kan den börja glida och därigenom skada huvar och hängrännor och annat. Snö som glider av taket kan givetvis också ligga bakom personskador.

Det finns även fall när det kan uppstå is på taket. Det kan inträffa vid plötsliga omslag av vädret och på ställen där det finns kvarstående vatten. Bildas ett lager av is som sedan utsätts för ytterligare en temperatursänkning så kan isen spricka. Detta kan i värsta fall slita sönder takskiktet. Detta sker dock inte om taket är täckt med plåt.

Istappar vid takfoten är ett annat problem som kan uppstå när snön smälter. Detta kan leda till fuktpåverkningar på takfot och underliggande fasad.

Din takläggare kan ge dig fler tips

Istappar kan uppstå av flera skäl. Solen, värmeläckage underifrån, avlopp och stuprör som ligger skuggat vilket gör att det kan bildas isvallar. Anledningar till värmeläckage kan vara dålig isolering, bristfällig isolering eller otätheter som gör att värmen läcker ut.

För att undvika isbildning på tak, och de problem det kan medföra, bör man beakta vilket system för takavvattning man här, hur takisoleringen fungerar samt vilken ventilation man har.

Fler frågor om snö och is på tak och vad man ska fundera på inför en takläggning? Hör av dig till din lokala takläggare, där kan du garanterat på tips och råd.  

20 Mar 2017